Menu Sluiten

Motie Steun de FNV! Verhoog minimumloon en sociaal minimum

De Politieke Ledenraad van de PvdA in vergadering bijeen op 16 november te Eindhoven,

Overwegende:

-dat een verhoging van het minimumloon een belangrijke bijdrage levert aan de gewenste druk om de lonen overal voor lage en middeninkomens te verhogen,

-dat het Nibud heeft vastgesteld dat een huishouden op het sociaal minimum nu al 217 euro per maand tekort komt en dat er van de ruim 1 miljoen mensen met een laag inkomen er 235.000 werkenden armen zijn, en dat armoede in de eerste plaats een kwestie van geldgebrek is in ons toch zo rijke land, waar de winstgevendheid gemiddeld al lang hoog is en er ook weinig geïnvesteerd wordt,

-dat de FNV terecht actie voert voor verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur en een overeenkomstige verhoging van het sociaal minimum,

-dat onze TK-fractie met een initiatiefwetsvoorstel van Gijs van Dijk al gekomen is met een in de huidige politieke verhoudingen hopelijk haalbare verhoging is gekomen naar € 10,36 (peil 2019), en een zeer te waarderen offensief gelanceerd heeft tegen armoede en schulden,

-dat dat (verhoogde) minimumloon uiteraard moet gaan gelden voor alle werkenden in loondienst vanaf 18 jaar, waarmee het minimumjeugdloon beperkt wordt tot minderjarigen, en loonsuppleties voor mensen met een arbeidsbeperking niet via de bijstand moeten verlopen,

-dat het door Rutte III voorgestelde minimumtarief voor zzp-ers nu al te laag is, zeker met verplichte premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en aanvullend pensioen, en dat dat minimumtarief zodanig gekoppeld moet zijn aan het minimumloon, dat het voor werkgevers niet aantrekkelijk is om schijnconstructies te hanteren die bedoeld zijn om het (verhoogde) minimumloon te ontwijken,

Van oordeel dat:

-onze PvdA de eis en acties van FNV met betrekking tot verhoging van het minimumloon voor alle meerderjarigen (incl. degenen met een arbeidsbeperking) en het daaraan gekoppelde sociaal minimum moet ondersteunen;

-dat we ook het in te voeren minimumtarief van zzp-ers daaraan moeten koppelen;

Verzoekt onze Tweede Kamerfractie in aanvulling op het hiervoor genoemde prijzenswaardige initiatiefvoorstel en offensief tegen armoede en schulden alles te doen wat de realisering van deze standpunten dichterbij brengt,

Verzoekt het partijbestuur de acties van de FNV hierbij actief te ondersteunen en te promoten,

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerard Bosman

Anita Engbers

Amma Asante

 

Toelichting

 

De FNV eist[1] sinds dit jaar een verhoging van het minimumuurloon naar € 14. Het minimumloon per maand gaat daarmee naar € 2240, een stijging van € 604,40. Het sociaal minimum stijgt dan mee naar € 1568 voor een alleenstaande (+ € 367,57) en € 2240 euro (+ € 604,40) voor een gezamenlijk huishouden. Een stijging van ca. 27%.

Zo’n stijging is nauwelijks zonder nieuw regeerakkoord te regelen. De bescheiden verhoging door initiatief wetsvoorstel van Gijs van Dijk hopelijk wel. De motie wil in aanvulling daarop – en dus zeer zeker niet als kritiek daarop – wel al de koers expliciet zetten op een uiteindelijke verhoging zoals door FNV bepleit, en in de tussentijd de acties en eisen van de FNV daarbij ondersteunen. Dat geeft duidelijkheid over onze uiteindelijke ambities en versterkt onze banden met de FNV. In de tussentijd blijven we initiatieven ondernemen en ondersteunen die al stapjes in de goede richting doen.

Daarbij horen dan uiteraard ook de huidige minimumjeugdlonen voor meerderjarigen uiteraard te vervallen, in aanvulling op de eerdere stap, bewerkstelligd door onze politiek leider Lodewijk Asscher, om de leeftijdsgrens van het minimumjeugdloon te verlagen naar 21 jaar. Ook voor Wajong-ers zou moeten gelden dat er niet langer onder het minimumloon gewerkt wordt en dat loonsuppleties niet via de bijstand lopen, zoals Rutte III wil. Loonsuppleties via de bijstand betekenen immers toepassing van kortingsregelingen vanwege inkomen van eventuele partner en het eerst moeten opeten van eigen woning en eventueel ander vermogen. Daarmee worden mensen met een arbeidsbeperking die werken gediscrimineerd ten opzichte van andere werknemers, die zonder die extra voorwaarden gewoon het minimumloon verdienen. Daaraan dient zo spoedig mogelijk een einde aan worden gemaakt.

Zo’n forse verhoging van minimumloon en sociaal minimum is nodig, niet alleen wordt om de forse tekorten in de budgetten van huishoudens met zo’n inkomen te schrappen, maar ook om opwaartse druk te forceren op het hele loongebouw, zodat ook de andere lage en de middeninkomens hogere lonen gaan ontvangen. Daarmee worden winsten in het bedrijfsleven niet gestoken in speculatie en het kopen van eigen aandelen, (voor de economie betekenisloos, ‘dood’ geld), maar in arbeid, en de hogere lonen zullen hogere bestedingen veroorzaken die de economie doet groeien, zonder – zoals nu – teveel afhankelijk te zijn van buitenlandse invloeden.

Om te voorkomen dat werkgevers schijnconstructies optuigen om hogere loonkosten te vermijden moet er ook een minimumtarief komen voor zzp-ers. Rutte III wil daar 16 euro per uur voorstellen. Maar dat is veel te laag, omdat dat daarvan straks ingevolge het pensioenakkoord ook verplichte premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en aanvullend pensioen van betaald moeten worden. Veel werkenden armen zijn zzp-ers of flexwerkers met een kleine aanstelling. Door een navenant hoog zzp-minimumtarief te creëren bij verhoging van het minimumloon moet werkende armoede in ieder geval bij die groep bestreden worden, zonder dat men een beroep hoeft te doen op aanvullende bijstand (in welk geval er allerlei vermogenseisen dreigen en andere verplichtingen, voorwaarden en verboden).

Met de voorstellen in deze motie doen we echt iets tegen armoede uit geldgebrek, en verhogen we de druk op loonsverhoging voor middengroepen.

Deze motie wordt ondersteund door Linksom! in de PvdA, de werkgroep huurders van de PvdA en het PvdA netwerk economie.

 

[1] Dit in navolging van de acties van de vakbeweging in de VS en een deel van de Democraten daar voor een uurtarief van $ 15 per uur.

Skip to content