Menu Sluiten

Moties voor PvdA congres 4 februari 2023

Extra geld en beter systeem voor leerlingenvervoer speciaal onderwijs

 

Overwegende dat:

De actie van de LBVSO aantoont dat er schrijnende misstanden zijn bij het leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs,

Dat hun eisen, te weten:

* Op korte termijn inzet van WMO-vervoer op schoolspitsuren, extra inhuur van particuliere taxi’s en bedrijven door gemeenten, inhuur van zzp-ers, een efficiëntere indeling van busjes;

* Op iets langere termijn een ander systeem dan de huidige decentralisatie en aanbesteding, begeleiders weer terug als norm in de busjes, meer vaste chauffeurs die de kinderen kennen, en een kortere reistijd voor deze kinderen;

onze volle ondersteuning verdienen

Verzoekt:

Ons Tweede Kamerfractie om samen met het CLB te kijken hoe ze de inwilliging van deze eisen urgent kunnen bevorderen, en daarover binnen een half jaar te rapporteren aan de Ledenraad of het Congres,

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Rapport Ledendemocratie

 

Overwegende dat:

Het rapport ledendemocratie van de permanente werkgroep ledendemocratie nog steeds niet met de leden is besproken,

Draagt het partijbestuur op per direct een breed debat over het rapport ledendemocratie onder de leden te organiseren, waarbij een duidelijke procesgang met besluitvorming in het congres uiterlijk 1e helft 2023 wordt gepresenteerd,

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Afkeuring gesloten Integraal Zorgakkoord

 

Overwegende dat:

Rutte IV met een aantal organisaties in de zorg een Integraal Zorgakkoord heeft afgesloten,

Terecht huisartsen en werknemersorganisaties, waaronder FNV Zorg & Welzijn, dit akkoord niet hebben ondertekend,

Het akkoord onder meer voorziet in een beperking van het basispakket, terwijl dat juist moet worden uitgebreid (mondzorg, paramedisch, voorbehoedsmiddelen,

Het akkoord niet voorziet in een duurzaam betere financiering van de zorg, door bijv. marktwerking af te schaffen bij verzekeraars en zorgaanbieders, iedereen in loondienst te plaatsen, de farmaceutische industrie reguleren en echte inzet op preventie (niet met accent op leefstijl, maar bijv. op bestrijding vervuiling, zoönoses, gevaarlijke situaties, e.d.),

Het akkoord ook niet voorziet in een duurzaam beter perspectief op voldoende werkers in de zorg, m.n. door onvoldoende beloning en te weinig regelruimte/overmatige verantwoordingsbureaucratie, 

Toegewerkt zou moeten worden naar een publiek zorgstelsel dat volledig collectief (via belastingen) ipv individueel (met premies, eigen risico, eigen bijdragen) wordt gefinancierd met een strenge maar rechtvaardige poortwachter voor duurdere zorg,

Verzoekt:

Verzoekt onze Tweede Kamerfractie geen steun te geven aan dit akkoord en actief tezamen met de critici in de zorg en andere linkse partijen te werken aan een alternatief;

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Verbetering Wet Toekomst Pensioenen

Het congres van de PvdA, bijeen te Den Bosch op 4 februari 2023,

Overwegende dat:

Dat de PvdA ingestemd heeft met het door sociale partners gesloten pensioenakkoord,

Dat de uitwerking van dat akkoord in het voorstel van Wet Toekomst Pensioenen terecht vooralsnog door onze Tweede Kamerfractie als onvoldoende beoordeeld is, ;

Verzoekt onze Eerste Kamerfractie om:

* de ‘persoonlijke pensioenpotjes’ en afschaffing doorsneepremie zo mogelijk uit wetsvoorstel te halen (een pensioenplicht voor alle werkenden regelt de intergenerationele solidariteit veel beter en de beoogde transparantie wordt in dit wetsvoorstel niet bereikt),

* en tenminste eerlijk ‘invaren’ van opgebouwde pensioenaanspraken (d.w.z.: zonder afbreuk van die rechten) te garanderen met individueel beroepsrecht van deelnemers bij de rechter;

Verzoekt onze Eerste Kamerfractie om alleen met het wetsvoorstel in te stemmen:

* als niet alle werkenden in loondienst plus alle zzp-ers vanaf hun eerste werkdag vanaf 18 jaar gaan meedoen in een collectief aanvullend pensioen;

* als er geen regeling komt die de AOW-leeftijd eerder laat ingaan voor mensen die al tenminste 45 jaar hebben gewerkt in loondienst en voor mensen die een bepaalde, bij CAO vast te stellen minimumduur werken in beroepen waar statistisch gezien een significant hogere vroegere sterftekans en/of kans op eerdere arbeidsongeschiktheid is. De kosten van deze regeling voor een vroegere pensioenleeftijd verhalen we door een lagere vrijstelling (franchise) in de werkgeverslasten bij deze beroepen – dat geeft een goede prikkel om werken gezonder te we verbeteren de inkomenspositie van gepensioneerden en maken de regeling van de pensioenleeftijd eerlijker;

* indien de huidige boetevrijstelling bij eerdere pensionering niet wordt verhoogd en structureel gemaakt. Toeslagen voor werknemers die zwaar of onregelmatig werk verrichten moeten worden vrijgesteld van belasting indien ze gebruikt worden voor extra pensioenopbouw;

* als vooruitlopend op de invoering niet eerder de indexering wordt aangepast en er een betere regeling komt die meer recht doet aan het perspectief van een beter indexeringsregime conform het Pensioenakkoord;

* indien het vermogensbeheer van pensioenfonds niet weer gereguleerd wordt opdat rendementen aanzienlijk meer zekerder worden en maatschappelijk duurzaam zijn. Producten met een te hoog risicoprofiel worden daarbij uitgesloten en verboden. Het vermogensbeleid van pensioenfondsen moet saaier, degelijker en simpeler. Met het huidige pensioenvermogen en de huidige premies is een rendement van 2,5% boven op de inflatie al genoeg om de toekomstige pensioenen te garanderen, inclusief indexatie, de vergrijzing en hogere leeftijdsverwachting. Een grotere mate van zekerheid is meer waard dan hoge maar onzekere rendementen. Pensioenfondsen moeten breder kijken dan alleen een goed pensioen voor de bij hen aangesloten leden. Het is ook in het belang van de deelnemers van pensioenfondsen dat er geïnvesteerd wordt in meer vaste banen in ons land, in de energietransitie, in meer betaalbare woningen, in goede betaalbare zorg, in onderwijs en innovatie. We maken van onze pensioenfondsen weer gewoon publieke investeerders. Dat scheelt ook in de nu extreem hoge beheerskosten. De inkomens bij pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties gaan vallen onder de Wet Normering Topinkomens.

Verzoekt het partijbestuur samen met onze Eerste en Tweede Kamerfracties een ledendebat te organiseren over de uitwerking van het bovenstaande; ;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Herinvoering wettelijke automatische prijscompensatie

 

Overwegende dat:

De loonontwikkeling de afgelopen decennia ver achter gebleven is bij de groei van de economie en de winst, en dat die ontwikkeling nog steeds doorzet en tot onrechtvaardige, schadelijke en gevaarlijke ongelijkheid leidt,

De loonontwikkeling bij de huidige inflatie nu ook sterk achter blijft bij de lasten van huishoudens,

De FNV daarom terecht eist dat de wettelijke automatische prijscompensatie in ere wordt hersteld,

Er geen angst behoeft te zijn voor een loon-prijsspiraal nu de werkloosheid structureel laag is, de economie nog steeds groeit, met een schadelijke stijgende winst-prijsspiraal, 

Verzoekt:

Verzoekt onze Tweede Kamerfractie alles te doen wat nodig is om de wettelijke automatische prijscompensatie te herstellen,

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Schuldenoffensief

Overwegende dat:

deze zomer al 600.000 huishoudens problematische schulden hebben (schulden die niet meer op eigen kracht kunnen worden opgelost) en dat dat aantal door de huidige inflatie, stijgende lasten en achterblijvende inkomens dreigt te exploderen,

de aanpak van Rutte IV volstrekt onvoldoende is,

dat de schuldenindustrie welig tiert en veel geld verdient, terwijl schuldenaars onvoldoende worden geholpen,

dat meer risico bij kredietverleners leggen één van de instrumenten is om problematische schulden te beperken,

dat de positie van schuldenaars moet worden verbeterd,

Verzoekt:

onze Tweede Kamerfractie het initiatief te nemen tot aanvullende wetgeving voor een schuldenoffensief met daarin onder meer:
* wijziging van Faillissementswetgeving waarbij door de rechter bij persoonlijk faillissement geen claim meer op toekomstig inkomen wordt toegewezen behoudens bij herhaaldelijk misbruik hiervan en waarbij de rechter indien er risico bestaat op herhaling maatschappelijke begeleiding als voorwaarde kan opleggen;
* er een wettelijk verbod komt tegen het commercieel verhandelen van schulden van huishoudens, de rente bij schulden beperkt wordt tot maximaal 2% boven de wettelijke rente en incassokosten niet meer mogen bedragen dan 25 euro bovenop de aantoonbaar gemaakte noodzakelijke kosten voor incasso;
* bewindvoerders moeten in dienst komen van gemeenten (geen privaat verdienmodel meer) en dienen naast de belangen van de schuldeisers ook het weer perspectief krijgen van de schuldenaar op een duurzaam schuldenvrij bestaan als opdracht te krijgen;
* er bij betaalachterstanden van tenminste huur, energie, water en zorgverzekering er een wettelijk meldingsplicht is voor de schuldeiser bij de gemeente die daar dan verplicht schuldhulpverlening aanbiedt, waarna bij aanvaarding van die hulp direct een verbod op uitzetting/afsluiting/opzegging geldt en een schuldenmoratorium voor alle schuldeisers;
* het leefgeld bij schuldsanering wordt verhoogd tot tenminste een niveau waarbij de noodzakelijke vaste lasten en andere noodzakelijke kosten daarvan betaald kunnen worden;
* er een wettelijk toegangsrecht komt tot schuldhulpverlening en -sanering, met goede rechtsbescherming en monitoring van resultaten en termijnen;
* bij niet-nakoming van verplichtingen door de schuldenaar er geen uitzetting meer volgt uit de hulpverlening of sanering, maar juist verlenging van de termijn;
* er een eenmalig wettelijk schuldenpardon komt voor iedereen die al langdurig in problematische schulden zit,

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Motie debat vrijhandelsverdragen nav CETA-verdrag

Overwegende dat:

Overwegende dat de wijzigingen die in het CETA verdrag door Rutte IV zijn aangebracht onvoldoende zijn om terug te komen van de eerdere afwijzing van dit verdrag door de fractie van de Tweede Kamer,

Overwegende dat dit oordeel gedeeld wordt door bijna alle ngo’s van FNV, de volledige milieubeweging tot en met de Consumentenbond, en door de volledige progressief-linkse oppositie, inclusief de beoogde fusiepartner in de komende periode in de Eerste Kamer, GroenLinks,

Overwegende dat onze Eerste Kamerfractie met hun voorstem in de Eerste Kamer CETA aan een meerderheid hebben geholpen,

Verzoekt het partijbestuur in onze partij, liefst samen met GL, de FNV en ngo’s, een debat te organiseren over het sluiten van handelsverdragen gericht op duurzame en eerlijke handel,

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Motie eisen aan politieke partijen

Het congres van de PvdA, bijeen te Den Bosch op 4 februari 2023,

Constaterende dat:

  • politieke partijen de kern vormen van ons democratisch bestel
  • kabinet als vervolg op de Staatscommissie met een Wet op de Politieke Partijen wil komen

 

Overwegende dat:

-ondemocratische en (neo)fascistische partijen die de rechtsstaat niet respecteren een bedreiging vormen voor onze democratie

-dat D66 aangekondigd heeft met een verbodsmogelijkheid wil komen voor zulke partijen

-dat de eisen aan transparantie over financiële beïnvloeding van politieke partijen door buitenlandse mogendheden en commerciële bedrijven nu onvoldoende effectief zijn, en dat die onder meer effectieve sancties vereisen.

-dat er ten onrechte geen eisen zijn aan interne democratie van politieke partijen, en dat minimaal voldaan moet worden aan de eisen daarover zoals die gelden bij verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid,

 

Roept de Tweede Kamerfractie op:

initiatieven te nemen c.q. te ondersteunen die zo snel mogelijk:

  • een verbodsmogelijkheid geven aan ondemocratische en (neo)fascistische partijen die onze rechtsstaat niet respecteren en/of die bedreigen;
  • scherpere eisen stelt aan de financiële transparantie bij politieke partijen met een verscherpte handhaving en effectieve sanctionering;
  • minimumeisen stelt aan de interne ledendemocratie bij politieke partijen, tenminste vergelijkbaar bij die bij verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Skip to content