Menu Sluiten

Motie een goed en solidair pensioen voor iedereen

De PvdA in congres bijeen in januari 2021,

Overwegende dat:

  • Minister Koolmees in zijn recente kamerbrief en antwoorden op vragen over de uitvoering van het pensioenakkoord vasthoudt aan zijn neoliberale uitgangspunten;
  • De PvdA fractie het pensioenakkoord op hoofdlijnen steunt;
  • De PvdA fractie voorwaarden verbindt aan haar steun aan het pensioenakkoord;
  • In het pensioenakkoord is voorzien in het gebruik van projectierendement als objectieve, eerlijke en deugdelijke maatstaf voor berekening van premie en indexatie;
  • De FNV heeft opgeroepen om de instrumenten van het pensioenakkoord waar mogelijk in de overgangsfase alvast te benutten
  • De voorgestelde tijdelijke verlaging van de grenzen naar 90% bij handhaving van de risicovrije rekenrente geen recht doet aan een stabiel en vertrouwenwekkend stelsel.

Constaterende dat:

  • Gepensioneerden en deelnemers een indexatie en koopkracht achterstand hebben van circa 20% terwijl de premies stijgen;
  • Toepassing van het gemiddelde projectierendement voor premie en indexatie ruimte biedt voor stabiele premies en beperkte indexatie;
  • Deelnemers en pensioengerechtigden hun vertrouwen in het nieuwe stelsel dreigen te verliezen;
  • De PvdA heeft geëist dat invoering van het pensioenakkoord evenwichtig en solidair dient te zijn.

Verzoekt de fractie van de PvdA om bij haar inbreng en het debat over de uitwerking van het pensioenakkoord initiatief te nemen om toepassing van projectierendement conform pensioenakkoord voor premie en indexatie af te dwingen.

Toelichting

Het pensioenakkoord is op vele punten een verbetering ten opzichte van het bestaande stelsel.

Het behoudt de solidariteit mits dat ook bij de uitwerking wordt zeker gesteld.

Het kan zorgen voor een eerlijke en evenwichtige overgang zonder dat met grote bedragen wordt geschoven tussen en binnen generaties. Maar dat dient wel te worden zeker gesteld. Onder andere door die overgang te doen op basis van de ingelegde premie en de werkelijk behaalde rendementen of ter controle tegen het projectierendement per leeftijdscohort. Dan is er ook geen enkele reden om het individuele bezwaarrecht uit te schakelen.

Het akkoord voorziet in minder snelle verhoging van de AOW leeftijd en samen met onze AOW verhoging voor betaalbare premies. Het akkoord voorziet in meer ruimte voor eerder stoppen voor mensen met een zwaar beroep en op termijn na 45 jaar te hebben gewerkt.

Het akkoord zorgt ook dat niet langer met twee maten zal worden gemeten bij het berekenen van de premie en het bepalen van de dekkingsgraad voor indexatie.

Het akkoord beperkt de risicohouding van pensioenfondsen door die beter af te stemmen op de samenstelling van de fondsen naar leeftijd. Dat voorkomt speculatief zakenbankier gedrag.

En tenslotte gaat het pensioenakkoord zorgen voor veel grotere transparantie. Daarmee wordt voorkomen dat er nog langer sprake zal zijn van subsidiëren van hoge pensioenen door kleine pensioenen.

Het is dan ook terecht dat de PvdA het akkoord op hoofdlijnen steunt en samen op trekt met de FNV.

Maar er is nog veel niet of half geregeld. Het is bijvoorbeeld niet uit te leggen dat de uitgangspunten deugen voor 2026 en later, maar in 2021 en de andere overgangsjaren niet.

Daarom vraagt de FNV en daarom vragen de pensioenfondsbesturen om de uitgangspunten ook tijdens de overgangsperiode te kunnen toepassen. In dat geval is een gekunstelde constructie met “90%” dekkingsgraad niet nodig en hebben we ook in 2022 geen last van de doorgeslagen neoliberale risicovrije marktrente. Die heeft namelijk niks te maken met de werkelijke rendement verwachtingen, niet voor gepensioneerden en zeker niet voor jongeren. Die kunstmatige constructies zorgen ervoor dat jongeren te maken krijgen met onnodige premie verhogingen of verlaging van hun pensioenopbouw. En ze dreigen voor gepensioneerden tot, ook volgens de pensioenfondsen, volstrekt onnodige kortingen te leiden.

Deze motie vraagt onze fractie om de daad bij het woord te voegen en samen met de FNV op te trekken.

Pas de uitgangspunten van het pensioenakkoord per direct toe in de vorm van projectierendement per leeftijd. Dan kan de grens van de gemiddelde dekkingsgraad gewoon zoals afgesproken naar 100%.

Skip to content