Menu Sluiten

Motie “Maak betaald werk tot een recht in plaats van een plicht” (Politieke Ledenraad PvdA, 10-10-2020)


De Politieke Ledenraad in vergadering bijeen op 10 oktober 2020,

Overwegende dat:

  • Het SCP in de Eindevaluatie Participatiewet aangeeft dat negatieve financiële prikkels niet en zelfs contraproductief werken om mensen aan het werk te helpen;
  • In diezelfde Eindevaluatie als ook in de adviezen van de WRR en de Commissie Borstlap gepleit wordt om de structurele middelen voor arbeidsbemiddeling fors te verhogen en deze bemiddeling aanzienlijk te professionaliseren, met individueel maatwerk, een integrale benadering en veel persoonlijk contact, gericht op verleiding, motivering en facilitering – met onder meer veel meer inzet van scholing en beschikbaar stellen van kinderopvang;
  • Dat uit deze en andere rapporten ook blijkt dat de huidige organisatorische en financiële koppeling van bijstand en arbeidsbemiddeling bij gemeenten leidt tot perverse prikkels, die er toe leiden dat er teveel een eenzijdig budgettaire oriëntatie is;
  • Dat ook blijkt uit deze rapporten dat de mensen met de minste kansen op de arbeidsmarkt het slechtst worden geholpen;
  • Dat nu er wederom een crisis is waarbij er prognoses zijn van snel oplopende werkloosheid, waarbij de meest kwetsbare personen op de arbeidsmarkt wederom in sterkere mate dan anderen hun werk dreigen te verliezen;

Spreekt uit dat in het komende verkiezingsprogramma gekozen moet worden voor:

  • Vervanging van bijstand en Wajong door een Zekerheidsinkomen, een landelijke uitkering die het inkomen van ieder huishouden aanvult tot het sociaal minimum, zonder nadere voorwaarden (behoudens een ruime vermogenstoets) en verplichtingen;
  • Een forse intensivering van de arbeidsbemiddeling, die gratis en laagdrempelig in iedere arbeidsregio gratis aangeboden wordt aan iedereen die (meer, ander) werk zoekt, waarbij de taken van UWV, gemeenten, SWV en het beroepsonderwijs organisatorisch gebundeld worden in regionale werkwinkels, en waarbij uitgegaan wordt van intensief persoonlijk contact met werkzoekenden en werkgevers, en van motivering en facilitering in plaats van verplichtingen, controles en sancties, en die proactief zijn bij loopbaanbegeleiding en scholing van werkenden, en mensen die werkloos (dreigen te) worden met voorrang helpen, eventueel met omscholing;
  • Een forse inzet voor honderdduizenden extra banen in de publieke sector met een goede beloning en rechtspositie, waarbij werk ook als zelfstandige waarde en niet alleen als kostenfactor wordt bezien, en meer werk in de private sector door belastingen op kapitaal te verhogen en die op arbeid te verlagen en door grote urgent nodige investeringen van de overheid (duurzaamheid, woningnood, onderwijs en innovatie) te koppelen aan werkgelegenheidsdoelen en -plannen;
  • Betere organisatie en facilitering van garantiebanen in de private sector en voor een afdwingbaar recht op publieke basisbanen, met beide normale beloning en vaste rechtspositie, voor hen die geen regulier werk kunnen vinden, waarbij de SW-instellingen weer in iedere arbeidsregio verplicht en voor nieuwe instroom opengesteld worden en detachering vanuit SW-bedrijven niet meetelt voor het quotum van garantiebanen, en werkgevers met loonsubsidie in plaats van loondispensatie worden gecompenseerd voor eventueel productiviteitsverlies;

Roept het partijbestuur op hiervoor zorg te dragen in het komende conceptprogramma,

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerard Bosman, mede namens Linksom! in de PvdA

Skip to content