Menu Sluiten

Werk en inkomen

Over Werk en Inkomen zijn de volgende artikelen gepubliceerd:

Een overzichtsartikel: https://gerardbosman.com/2018/10/23/weg-met-de-hele-participatiewet-een-nieuwe-sociaaldemocratische-visie-op-werk-en-inkomen/

Volledige werkgelegenheid: https://gerardbosman.com/2018/08/09/volledige-werkgelegenheid/

Hierin wordt betoogd dat betaald werk belangrijk blijft, dat de overheid veel banen kan maken en bevorderen, dat – mede daardoor – er eerder een tekort aan banen zal zijn dan een teveel. In een Plan voor de Arbeid moet een Partij van de Arbeid daar invulling aan geven, met speciale aandacht voor burgers die moeilijk zelf aan het werk komen.

Hogere lonen en eerlijke beloningsverhoudingen: https://gerardbosman.com/2018/08/09/hogere-lonen-en-eerlijke-beloningsverhoudingen/

Hierin wordt betoogd dat de verhouding tussen arbeid en kapitaal volkomen uit het lood is geslagen, en dat er steeds minder van de winsten besteed wordt aan arbeid (banen en lonen) en steeds meer aan speculatieve beleggingen, en dat dit slecht is voor een stabiele economie. En dat dit de ongelijkheid sterk bevorderd. Betoogd wordt dat – in tegenstelling wat veel wordt gesteld – dat de overheid hier wel degelijk veel aan kan en moet doen, met concrete maatregelen. Ook de enorme en stijgende ongelijkheid in beloningen binnen een bedrijf wordt aan de orde gesteld, waarbij wordt voorgesteld dit wettelijk te beperken en de werknemers verplicht te laten meedelen in de winst.

Een goede en zekere rechtspositie: https://gerardbosman.com/2018/08/09/een-goede-en-zekere-rechtspositie-en-meer-zeggenschap-van-werknemers/

Hierin wordt betoogd dat Nederland veel meer flexwerk kent dan andere Europese landen en dat dit de verzorgingsstaat ondermijnd, slecht is voor de economie en arbeidsverhoudingen terugbrengt naar de 19e eeuw. Met een groot aantal concrete maatregelen wordt beoogd vast werk, een zeker contract en goede sociale bescherming weer tot norm te maken. Ook wordt ingegaan op concurrentie op arbeidsvoorwaarden door arbeidsmigranten binnen de EU en wat daar tegen te doen, en op hoe de zeggenschap van werknemers en hun vakbonden binnen bedrijven versterkt moet worden.

Een ontspannen samenleving: https://gerardbosman.com/2018/08/09/een-ontspannen-samenleving-meer-dan-werk-alleen-eerlijk-verdelen-van-werk-en-zorg-en-werk-geen-plicht-maar-een-recht/

Werk blijft belangrijk, maar leven is meer dan werk alleen, wordt in dit artikel betoogd. Een ontspannen samenleving vraagt een eerlijke verdeling van werk èn ouderschap. Verschillende concrete maatregelen worden daartoe voorgesteld. Apart ingegaan wordt op de achterblijvende arbeidsparticipatie van vrouwen, de risico’s daarvan en wat daartegen te doen. In een ontspannen samenleving is werk ook geen plicht meer, maar een recht. We stoppen met alle dwang in de re-integratie naar werk en zetten in op motivering en goede facilitering, al was het maar omdat dwang contraproductief blijkt te werken. En die re-integratie gaan we weer publiek organiseren, want de marktwerking leidt ook hier tot perverse effecten.

Een hard, gegarandeerd sociaal minimum: https://gerardbosman.com/2018/08/09/een-hard-gegarandeerd-sociaal-minimum-zonder-verplichtingen-en-verboden/

In dit artikel wordt een radicale verandering van de sociale vangnetten bepleit met een gegarandeerd basisinkomen. Een basisinkomen niet voor iedereen, maar dat afhankelijk is van inkomen (en vermogen). Verdien je minder dan het sociaal minimum, dan wordt dat aangevuld door de belastingdienst tot aan dat – met ca. 10% verhoogde – sociaal minimum. Daarbij geldt een hogere norm voor een meerpersoonshuishouden. Er zijn verder geen verplichtingen of verboden aan verbonden. Er wordt gepleit voor een radicaal afscheid van de participatiesamenleving, met zijn zelfredzaamheidsdogma en het eigen kracht denken als voorwaarde vanuit de staat om mensen een vangnet in inkomen te bieden. Dit gegarandeerd basisinkomen vervangt niet alleen de bijstand, maar ook de AOW, de studiefinanciering, de ANW en de Wajong. Zo wordt voor iedereen een hard, onvoorwaardelijk sociaal minimum gegarandeerd aan inkomen, dat hoog genoeg is om armoede te voorkomen. Daarnaast worden een aantal aanvullende maatregelen voorgesteld, om armoede en de gevolgen daarvan nog verder te voorkomen.

Skip to content