Menu Sluiten

Motie eerlijk en eenvoudig belastingstelsel (Politieke Ledenraad PvdA 10-10-2020)

De Politieke Ledenraad van de PvdA in vergadering bijeen op 10 oktober 2020,

Overwegende dat:

 • Het huidige belastingstelsel de enorme inkomens- en vermogensongelijkheid versterkt en dat daardoor steeds minder de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen;
 • Het huidige belastingstelsel inkomen uit arbeid zwaarder belast dan inkomen uit kapitaal, en dat dit nadelig is voor de werkgelegenheid en de ongelijkheid nog verder vergroot;
 • Het huidige belastingstelsel een sterke armoedeval bevat voor middeninkomens, die daardoor in besteedbaar inkomen bij loonsverbetering er nauwelijks op vooruit gaan;
 • Het huidige belastingstelsel ruimhartig belastingontwijking faciliteert, waarmee de grondslag en het draagvlak voor belastingheffing ter financiering van onze zorgvuldig opgebouwde verzorgingsstaat wordt ondermijnd;
 • Het huidig belastingstelsel zo complex is ingericht, dat het steeds moeilijker uitvoerbaar en handhaafbaar is, er weinig transparantie is en het de beste kansen genereert voor goed betaalde belasting(ontwijkings-)adviseurs, en het daarmee gekwalificeerd kan worden als een pretpark voor het grootkapitaal;

Besluit dat in het komende verkiezingsprogramma gekozen moet worden voor een eerlijker en eenvoudiger belastingstelsel, met als belangrijke bouwstenen:

 • Groter aandeel belastingopbrengst uit bedrijven met hogere, oplopende tarieven vennootschapsbelasting en dividendbelasting. We steunen het voorstel voor GroenLinks om een naheffing te plegen bij multinationals die uit Nederland vertrekken naar belastingparadijzen;
 • Meer in plaats van minder tariefschijven. Tot anderhalf modaal betaal je minder, vanaf twee maal modaal betaal je meer;
 • We schaffen het boxenstelsel af (alle inkomen – uit arbeid en/of vermogen – gelijk belasten);
 • Inkomen uit vermogen belasten op werkelijke, niet meer op fictieve rendement. Voor de bepaling van het werkelijk rendement gaan we uit van de waardevermeerdering van het bezit in het voorafgaande belastingjaar. Kleine kapitaalbezitters (bijv. tot anderhalve ton) gaan minder betalen, grote kapitaalbezitters meer;
 • We schrappen bovendien alle aftrekposten, heffingskortingen, vrijstellingen en uitstelmogelijkheden, zowel in de inkomensbelasting als in de vennootschapsbelasting. Er vindt op geen enkele wijze meer fiscale subsidie van schulden plaats;
 • De zorg, kinderopvang en AOW gaan we geheel uit belastingen betalen: geen aparte premies, eigen bijdragen en eigen risico meer – de zorg- en kinderopvangtoeslag kunnen dan verdwijnen;
 • De huurtoeslag vervangen we door een wettelijke gemaximeerde huur van 1/3 van besteedbaar inkomen tot anderhalf modaal;
 • Kindgebonden budget integreren we in de kinderbijslag;
 • Er komt een nieuwe arbeidstoeslag in plaats van de huidige arbeidskorting, voor alleen werkenden met een laag inkomen om werken meer te laten lonen;
 • We voeren een aparte vermogensbelasting in voor miljonairs;
 • Iedere Nederlander krijgt het recht om gedurende zijn leven 150.000 euro aan erfenissen of schenkingen te ontvangen – van wie dan ook. Alles daarboven wordt met een oplopend tarief belast. De vrijstelling voor het kopen van een huis voor je kinderen en het apart belastingvrij schenken van bedrijfsvermogen voor bedrijfsopvolgers worden geschrapt;
 • En last but not least komen we met een fors offensief tegen belastingontwijking en -ontduiking;

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerard Bosman, mede namens Linksom! in de PvdA

Skip to content